Privacy policy

Osaühing „MIDA LT“

PRIVAATSUSPOLIITIKA

04.05.2023 versioon 1. Mida see privaatsuspoliitika tähendab?

Käesolevas privaatsuspoliitikas (edaspidi privaatsuspoliitika) anname teile teavet selle kohta, kuidas osaühing mid LT (edaspidi ettevõte) teilt saadud isikuandmeid töötleb: ettevõtte otseturundus; kandidaatide valimine; konfidentsiaalse teabe kaitse ja tegevuse järjepidevuse tagamine; vara ja isikute kaitse tagamine (videovalve); ettevõtte ja töövõtjate – juriidiliste isikute – vahel sõlmitud lepingute täitmine; ettevõttele esitatud taotluste, kaebuste ning vaidluste kohtuliku ja kohtuvälise lahendamise menetlemine; ettevõtte veebisaidi või ettevõtte sotsiaalmeedia kontode külastamine; ettevõttega ühenduse võtmine. Isikuid, kelle andmeid ettevõte töötleb, nimetatakse andmesubjektideks.

 1. Ettevõttest

Ettevõte - osaühing mid LT, juriidilise isiku kood 110433047, registrijärgne asukoht Gamyklos str. 19, Gargždai, LT-96155 Klaipėda piirkond, ettevõtte kohta kogutakse ja säilitatakse andmeid Leedu Vabariigi juriidiliste isikute registris. e-posti aadressi andmekaitseks legal@mida.lt.

 1. Mis on isikuandmed?

Isikuandmed on mis tahes andmed, mida ettevõte kogub andmesubjekti kohta ja mida saab kasutada andmesubjekti isiku tuvastamiseks ning mida säilitatakse elektrooniliselt või muul viisil.

Isikuandmed hõlmavad mis tahes teavet, sealhulgas andmesubjekti nime, perekonnanime ja aadressi, mida ettevõte kogub andmesubjektide kohta käesolevas privaatsuspoliitikas sätestatud eesmärkidel või andmesubjekti eraldi nõusolekul või ettevõttega sõlmitud kokkuleppel.

 1. Ettevõtte ja tema tellijate vaheliste lepingute täitmine (sealhulgas transpordi korraldamine, iseteenindusplatvormidele juurdepääsu võimaldamine)

Lepingute täitmisel töövõtjate juriidiliste isikutega töötleb Ettevõte paratamatult selliste juriidiliste isikute või teiste lepingu täitmiseks kasutatavate füüsiliste isikute töötajate andmeid. Teave isikuandmete töötlemise kohta on esitatud alljärgnevas tabelis:

Andmetöötluse eesmärk

Töödeldud isikuandmed

Andmetöötluse alus

Andmetöötlusperiood

Klientide/tarnijate juriidiliste isikutega lepingute sõlmimine ja täitmine

Nimi, perekonnanimi, e-posti aadress, telefoninumber, kirjavahetuse sisu, tellimuse täitmise edenemine, kuupäev

GDPR artikli 6 lõike 1 punkt f (õigustatud huvi)

4-aastane teavitamine, 10 aastat pärast lepingu lõppemist, teave lepingu täitmise või selles sisalduva kohta

Tarnete tegemine

Juht (töövõtja töötaja): sõidukijuhi ametikoht, nimi, number ja muu teave sõiduki kohta, teave transpordi kohta (peale- ja mahalaadimise kohad ja kuupäevad), üksikjuhtudel - isikut tõendava dokumendi (passi) koopia

GDPR artikli 6 lõike 1 punkt f (õigustatud huvi)

10 aastat pärast tellimuse täitmist (välja arvatud isikut tõendava dokumendi koopia, mis hävitatakse kohe pärast tellimuse täitmist)

Juurdepääsu võimaldamine ettevõtete iseteenindusportaalidele

Nimi, perekonnanimi, esindatud ettevõte, ametikoht, e-post, telefoninumber, teave portaalis tehtud toimingute kohta

GDPR artikli 6 lõike 1 punkt f (õigustatud huvi)

Sisselogimisandmed - kuni kasutajakonto on aktiivne, teave sisestatud andmete kohta - 10 aastat pärast konkreetse tellimuse täitmist

Raamatupidamine

Nimi, perekonnanimi, teave saadud / osutatud teenuste ja müüdud kaupade kohta, muud arvetel ja muudel raamatupidamisdokumentidel märgitud isikuandmed

GDPR-i artikli 6 lõike 1 punkt c (juriidiline kohustus)

Andmeid säilitatakse raamatupidamist reguleerivates õigusaktides sätestatud tähtaja jooksul, samuti kooskõlas dokumentide säilitamise üldtähtaegade indeksiga. 1. Otseturundus

Isikutele, kes on esitanud oma kontaktandmed ja avaldanud soovi saada teavet ettevõtte pakutavate kaupade ja/või teenuste kohta, võime esitada ettepanekuid ettevõtte kaupade müügi või teenuste osutamise kohta, saata uudiskirju ja muid reklaammaterjale, teavitada ettevõtte uudistest telefoni teel ja elektrooniliselt (e-post).

Otseturunduse eesmärgil töötleb ettevõte teie kohta järgmisi isikuandmeid: eesnimi, perekonnanimi, telefoninumber, teave esitatud pakkumiste kohta (saadetud e-kirjad, kõned). Teie andmeid töödeldakse otseturunduse eesmärgil 3 aastat alates nõusoleku kuupäevast.

Kui olete ostnud ettevõtte kaupu ja ei ole vaidlustanud ettevõtte otseturundusteadete saamist (nt märkides otseturunduse nõusoleku vormil loobumise kasti), saame teile saata e-posti teel teateid kaupade või teenuste kohta, mis on sarnased pakutavate teenuste või teile müüdavate kaupadega, tuginedes meie õigustatud huvile. Sellisel juhul töödeldakse teie andmeid otseturunduse eesmärgil 1 aasta pärast toote või teenuse viimast ostu.

Teil on õigus igal ajal esitada vastuväiteid või keelduda otseturundusteadete saamisest, võttes meiega ühendust jaotises 2 loetletud e-posti aadressil või klõpsates loobumislingil, mis on igas teie saadetud sõnumis.

6. Kandidaatide valik

Me kogume ja töötleme teie isikuandmeid (ees- ja perekonnanimi, eelistatud ametikoht, töökogemus (töökoht, ametikoht, isik, kes võib soovitada), haridus, muu CV, küsimustiku või motivatsioonikirja andmed ja/või muu teie esitatud teave) kandidaadi töölevalimisprotsessis osalemise ajal töökoha valimise eesmärgil teie nõusoleku alusel, mille te edastate ettevõttele, saates oma CV ja/või motivatsioonikirja. Kui te ei esita oma CV-d ja/või kaaskirja, ei saa me hinnata teie sobivust pakutavale ametikohale.

Teie nõusolekul võtame ühendust teie praeguse tööandja ja endise tööandjaga meie õigustatud huvi alusel (õige kandidaadi valimiseks). Võite oma nõusoleku igal ajal tagasi võtta või, olenevalt olukorrast, esitada vastuväite, et võtame Teie endise tööandjaga ühendust, teavitades sellest Teid e-posti teel, millele on viidatud Poliitika punktis 2.

Juhul, kui te ei väljenda oma eraldi nõusolekut oma isikuandmete töötlemiseks pärast selle töökoha valiku lõppu, kohustume teie isikuandmed kustutama ja/või hävitama 3 päeva jooksul pärast valitud kandidaadiga lepingu allkirjastamist või valiku lõpetamise otsust, välja arvatud juhul, kui kandidaadi isikuandmete säilitamiseks nõusolekul määratud ajavahemikul antakse eraldi nõusolek.

Teie nõusoleku alusel säilitame andmeid nõusolekul määratud tähtaja jooksul.

Meie õigustatud huvi alusel töötleme kandidaadi poolt märgitud isiku andmeid (eesnimi, perekonnanimi, e-post, telefoninumber, isiku esitatud teave) – endine või olemasolev tööandja või soovituse esitaja, tema esitatud teave – kandidaadi valimise eesmärgil. Sellisel juhul on meie õigustatud huvi valida soovitud ametikohale õige kandidaat. Kustutame need andmed valikuprotsessi lõpus.

 1. Ettevõtte konfidentsiaalse teabe kaitse ja äritegevuse järjepidevus

Selleks, et tagada ettevõtte konfidentsiaalse teabe kaitse ja ettevõtte tegevuse järjepidevus , võib ettevõte üle vaadata oma töötajate ja töövõtjate vahelise kirjavahetuse. Sel eesmärgil töötleb ettevõte oma töötajate ja töötajate kirju saatvate või vastuvõtvate isikute järgmisi isikuandmeid: e-posti aadress, eesnimi, perekonnanimi, saatja või saaja kuupäev, elektroonilistes töövahendites sisalduva teabe sisu. Selliseid andmeid säilitatakse 4 aastat.

 1. Vara ja isikute kaitse

Selleks, et kaitsta klientide, külastajate, töötajate ja teiste vaatlusvaldkonda sisenevate isikute, nende isikute ja ettevõtte vara turvalisust, rikkumiste tõendite kogumiseks, nende õiguste kaitsmiseks, teostab ettevõte videovalvet. Videovalvet teostatakse nende isikute ja ettevõtte õigustatud huvi alusel. Videovalve käigus töötleb ettevõte järgmisi isikuandmeid: pilt, liikumise trajektoor, isikute valduses olevad objektid. Andmeid säilitatakse 14 päeva pärast salvestamist.

 1. Taotluste ja kaebuste kohtulik ja kohtuväline lahendamine

Ettevõte töötleb järgmisi isikuandmeid taotluste, kaebuste menetlemise ja vaidluste lahendamise eesmärgil kohtu- ja kohtuvälistes menetlustes (eesmärgiga kaitsta oma õigusi ja õigustatud huve):

Andmesubjektide kategooriad

Töödeldud isikuandmed

Andmetöötluse alus

Andmetöötlusperiood

1. Füüsilised isikud, kes esitavad avaldusi, kaebusi või algatavad muul viisil vaidlusi, samuti füüsilised isikud, kes on seotud vastutava töötleja algatatud vaidlustega (juriidilise isiku puhul - töötajad ja muud esindajad);

2. Esindajad, riigi ja kohalike omavalitsusasutuste töötajad, kohtueelsed uurimisasutused ja muud õiguskaitseasutused jne.

Nimi, perekonnanimi, ametikoht, tööandja, e-posti aadress, telefoninumber, pretensioonid, kaebuse või muu vaidlustatud dokumendi sisu, seal märgitud isikuandmed, samuti muud pretensiooni, kaebuse või muu taotluse läbivaatamisel saadud isikuandmed.

GDPR artikli 6 lõike 1 punkt f (õigustatud huvi)

Üks aasta pärast vaidluse lõplikku lahendamist või kohtuvälist lahendamist

 1. Ettevõtte sisehaldus (aktsionäride õiguste rakendamine)

Ettevõte võib sisehalduse eesmärgil (aktsionäri teabenõude saamisel) edastada aktsionärile mis tahes isikuandmeid (mis on registreeritud aktsionärile esitatud dokumentides). Edastamine toimub kooskõlas ettevõtte suhtes kohaldatava juriidilise kohustusega (GDPR-i artikli 6 lõike 1 punkt c). Praegu on ettevõtte ainuaktsionär Vene Föderatsioonis asuv äriühing ООО "Завод " Шинглас". Edastamine toimub pärast lepingu allkirjastamist vastavalt Euroopa Komisjoni otsusega kinnitatud lepingu tüüptingimustele, millega või vähemalt peamiste tingimustega saate tutvuda, võttes meiega ühendust käesolevas poliitikas täpsustatud ettevõtte kontaktide kaudu.

 1. Meiega ühenduse võtmine

Ettevõttega saab ühendust mitmel viisil: telefoni, e-posti, ettevõtte sotsiaalmeedia kontode kaudu. Me ise võtame vastu, vaatame üle ja reageerime kõikidele teadetele. Kui võtate meiega ühendust, võime töödelda teie esitatud andmeid, st e-posti aadressi, telefoninumbrit, nime (kui see on kohaldatav), kasutajanime (kui taotlus saadetakse sotsiaalmeedia kontode kaudu), töökohta (kui see on e-kirja allkirjas märgitud) ning saadetud ja vastuvõetud sõnumite kuupäevi, kellaaega ja sisu.

Selliseid andmeid töödeldakse selleks, et vastata teie küsimustele ja analüüsida teie ettepanekuid. Kui te oma kontaktandmeid ei esita, ei saa me teiega ühendust võtta.

Samuti saate ettevõttega suhelda ettevõtte veebisaidil oleva päringuvormi kaudu, kus palume teil esitada oma eesnimi, perekonnanimi, telefoninumber, e-posti aadress, töökoha nimi (ainult siis, kui päring on esitatud teie tööandja nimel ja huvides) ja täpsustada probleemi, mille kohta te meiega ühendust võtate (teie sõnumi tekst ettevõttele). Koos selle teabega töötleme ka teie päringute kuupäeva ja kellaaega.

Töötleme teie isikuandmeid teie nõusoleku alusel (GDPR-i artikli 6 lõike 1 punkt a).

Kirjavahetust säilitatakse 1 aasta alates sõnumi saamisest, välja arvatud teave, mille kohta on privaatsuspoliitikas või õigusaktides sätestatud muud tingimused.

Kõiki isikuandmeid, mida meiega suhtlemisel esitate, kasutatakse ainult ülaltoodud eesmärkidel ja sõnumite vaatamiseks ning suhtlusvoogude haldamiseks ning teie taotlustele vastamiseks. Me kohustume mitte kasutama teie isikuandmeid mis tahes kujul selliselt, et saaksime teid isiklikult tuvastada ilma teie selgesõnalise nõusolekuta.

Pange tähele, et meil võib olla vaja teiega ühendust võtta posti, e-posti või telefoni teel. Palun andke meile teada oma isikuandmete muutumisest.

Võime edastada teie isikuandmeid, mis on esitatud taotluse esitamisel meie veebisaidi kaudu meie partneritele (turustajatele), kui olete sellega taotluse esitamisel nõus (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt a). Ettevõte on keskendunud hulgimüügikliendile, mistõttu juhul, kui päring on seotud väikese vajadusega müüdavate kaupade järele, soovime edastada teie päringu oma partneritele, kes võtaksid teiega ühendust, et vastata teie päringule. Pakume teile nimekirja meie partneritest, kellele teie isikuandmeid võidakse edastada:

PARTNERID LEEDUS

PARTNERID LÄTIS

PARTNERID EESTIS

UAB „Kesko Senukai Lithuania“

https://www.senukai.lt/

SIA "Kompānija Avotiņi"

https://www.avotini.lv/


AS Maleko

https://www.maleko.ee/

UAB „Jungtinis tiekimas“

https://www.jts.lt/

SIA “IĻĢUCIEMS”

https://ilguciems.lv/

MT Grupp OÜ

https://www.mtgrupp.ee/

Mimeta, UAB

https://mimeta.lt/

SIA “LEBENS”

https://www.lebens.lv/lv/

Karl Bilder OÜ

https://karlbilder.ee/

UAB „Bocas ir Ko“

https://www.bocas.lt/

SIA “LATROOF LTD”, https://www.latroof.lv/

Bestor Grupp AS

https://bestor.ee/

UAB „Bikuvos prekyba“

https://bikuva.lt/

SIA “P&N Market”

http://pnmarket.lv/

OPTIMERA ESTONIA AS

https://www.ehituseabc.ee/

Kečas UAB

https://www.kecas.lt/

AS Kesko Senukai Latvia

https://www.ksenukai.lv/

Decora AS

https://www.decora.ee/

UAB „Bauen“

https://www.bauen.lt/

AS DIĀNA

https://diana.lv/lv/

PUUMARKET AS

https://puumarket.ee/

AB Lytagra

https://lytagra.lt/


EHOMER OÜ

https://www.ehomer.ee/

UAB „Žilevana“, http://zilevana.lt/


Espak Narva AS

https://espak.ee/

UAB "Nord Profil", https://stogodanguprekyba.lt/


AS Kesko Senukai Estonia

www.k-rauta.ee


UAB „Ermitažas“, https://www.ermitazas.lt/UAB Vedrana, https://www.vedrana.lt/Uždaroji akcinė bendrovė „Gausoja“, https://www.gausoja.lt/MB „KLP Stogai“, https://klpstogai.lt/UAB „Klaipėdos Lytagra“

https://lytagra.lt/

 1. Veebileht ja küpsised

Veebisait võimaldab teil oma andmeid elektroonilisel kujul üles laadida. Pange tähele, et üleslaaditud andmed ei tohi rikkuda kolmandate isikute õigusi ega huve. Selliste rikkumiste eest vastutab isik, kes need üles laadis.

Meie veebileht kasutab küpsiseid. Küpsis on väike fail, mis koosneb tähtedest ja numbritest, mille salvestame teie seadme brauserisse (arvuti, tahvelarvuti, mobiiltelefon)., Google Chrome, Microsoft Edge, Firefox jne) või kõvakettale. Viitame käesolevas privaatsuspoliitikas ka muudele sarnastele tehnoloogiatele, nagu pikslisildid.

Kasutame erinevaid küpsiseid erinevatel eesmärkidel. Küpsised aitavad meil ka teid teistest veebisaidi kasutajatest eristada, tagades seeläbi veebisaidi kasutamise puhul nauditavama kogemuse ja võimaldades meil veebisaiti täiustada.

Saate valida, kas soovite küpsiseid vastu võtta. Kui te küpsiste salvestamisega oma arvutisse või teise seadme brauserisse või kõvakettale ei nõustu, saate selle märkida küpsiseribale, muuta kasutatava brauseri seadeid ja keelata küpsised (kõik korraga või rühmades).

Enamik brausereid võimaldab teil keelduda kõigist küpsistest ja mõned brauserid lubavad teil keelduda ainult kolmandate osapoolte küpsistest. Nii saate neid võimalusi ära kasutada. Pange tähele, et kõigi küpsiste blokeerimine avaldab negatiivset mõju veebisaidi kasutamisele ja ilma küpsisteta ei saa te kasutada kõiki veebisaidil pakutavaid teenuseid. Lisateabe saamiseks külastage veebisaitiAllAboutCookies.org või www.google.com/privacy_ads.html.

Me võime kasutada allpool kirjeldatud küpsiste tüüpe, kuid leiate üksikasjaliku ja ajakohase loendi küpsistest, mida me kasutame SIIN:

Hädavajalikud küpsised.

Need küpsised on vajalikud meie veebisaidi toimimiseks. Selliste küpsiste kasutamise aluseks on Leedu Vabariigi elektroonilise side seaduse artikli 73 lõige 4. Need küpsised on veebisaidi toimimiseks hädavajalikud ja neid ei saa meie süsteemides keelata. Nende hulka võivad kuuluda küpsised, mis võimaldavad teil näiteks sisse logida ja pääseda meie veebisaidi kaitstud aladele.

Analüütilised ja/või toimivusküpsised.

Need küpsised võimaldavad meil ära tunda ja lugeda veebisaidi külastajate arvu ning jälgida, kuidas külastajad veebisaidi kasutamise ajal meie veebisaidil liiguvad. See aitab meil parandada veebisaidi toimimist, tagades näiteks, et kasutajad leiavad hõlpsasti selle, mida nad otsivad. Nende küpsiste kogutud andmete töötlemise aluseks on teie nõusolek.

Funktsionaalsed küpsised.

Neid küpsiseid kasutatakse teie äratundmiseks, kui naasete meie veebisaidile, et saaksime teie vajadustele vastavat sisu kohandada ja meeles pidada teie jaoks asjakohast teavet. Nende küpsiste kogutud andmete töötlemise aluseks on teie nõusolek.

Kommertsküpsised.

Me kasutame oma ja kolmandate osapoolte küpsiseid, et kuvada isikupärastatud reklaame oma ja teistel veebisaitidel. Seda nimetatakse uuesti turundamiseks, mis põhineb sirvimistegevusel, näiteks otsitud ja vaadatud üksustel.

 1. Sotsiaalmeedia

Teavet, mida meile sotsiaalmeedia kaudu edastate (sh sõnumid, meeldimise ja jälgimise kastide kasutamine ning muu suhtlus), kontrollib sotsiaalvõrgustiku haldur.

Meie veebileht sisaldab linke meie sotsiaalmeedia kontodele (edaspidi –sotsiaalmeedia kontot). Hetkel haldame järgmisi sotsiaalmeedia kontosid:

 • midalietuva sotsiaalmeediakonto Facebookis;

 • midalatvija sotsiaalmeediakonto Facebookis;

 • midaeesti sotsiaalmeediakonto Facebookis;

 • midalt konto (kanal) LinkedInis.

Töötleme oma kontodel esitatud teavet kontode haldamiseks teie nõusoleku alusel.

Sotsiaalmeediakontode kasutamisel paigutavad sotsiaalvõrgustiku administraatorid teie seadmesse küpsiseid, mis koguvad isikuandmeid. Küpsised salvestatakse nii siis, kui olete sotsiaalvõrgustike registreeritud kasutaja kui ka siis, kui teil ei ole vastavas sotsiaalvõrgustikus kontot. Meil puudub juurdepääs teie kogutud isikuandmetele ja me saame sotsiaalvõrgustike administraatoritelt ainult statistilist teavet sotsiaalkontode külastamise kohta.

Üksikasjalikuma teabe saamiseks teie isikuandmete kohta, mida töödeldakse sotsiaalmeediakontode haldamise eesmärgil, lugege Facebook ja Google privaatsus- /küpsistepoliitikat (Youtube'i kasutatavate isikuandmete puhul).

 1. Omandamine ja avalikustamine

Me saame teie andmed teilt, teie seadmetelt, meie töötajatelt ja meie töövõtjatelt.

Võime avaldada teie kohta käivat teavet oma töötajatele, agentidele, teenusepakkujatele, näiteks võlgade haldamise või sissenõudmise ettevõtetele, turundusteenustele, IT-teenuse pakkujatele või alltöövõtjatele, kui see on mõistlikult vajalik nendel eesmärkidel, nagu on sätestatud käesolevas privaatsuspoliitikas.

Ettevõtte IT-infrastruktuuri tagab Vene Föderatsiooni emaettevõte ООО "ТехноНИКОЛВ - Строительные Системы", mis tegutseb andmetöötlejana. Andmetöötlusleping ООО "ТехноНИКОЛИ - Строительные Системы" on sõlmitud vastavalt Euroopa Komisjoni poolt heaks kiidetud lepingu tüüptingimustele. Käesoleva lepingu tingimustega saate tutvuda, kui võtate ettevõttega ühendust, kasutades käesolevas privaatsuspoliitikas täpsustatud kontakte.

Soovime teid teavitada, et teatud andmeid teie külastusest veebisaidile, mis on kogutud küpsiste abil, nagu on täpsustatud käesoleva privaatsuspoliitika jaotises „Veebisait ja küpsised“, võidakse analüüsimiseks ja uuesti reklaamimiseks edastada või teha kättesaadavaks nii Euroopa Majanduspiirkonnas kui ka väljaspool seda tegutsevatele üksustele (näiteks kui me kasutame Google Analyticsi teenust, on selline üksus Ameerika Ühendriikides tegutsev ettevõte). Pange tähele, et väljaspool ELi ja/või EMP riike võivad isikuandmed olla vähem kaitstud kui ELi ja/või EMP riikides. Sellisel juhul kohaldatakse lepingulisi kaitsemeetmeid (mis põhinevad Euroopa Komisjoni otsustel isikuandmete väljapoole EMPd edastamise lepingu tüüptingimuste kohta). Lisateabe saamiseks meetmete kohta, mis on võetud kasutusele isikuandmete kaitsmiseks, kui need edastatakse väljapoole EMP-d (sh kuidas saada koopia või vaadata turvameetmeid), võtke palun ühendust ettevõttega, kasutades selles privaatsuspoliitikas toodud kontakte.

Võime avaldada ka teie kohta käivat teavet:

 • kui me oleme seadusega kohustatud seda tegema;

 • teie õiguste või huvide kaitsmiseks (sh teie andmete edastamiseks kolmandatele isikutele, et nõuda tagasi teie võlad meie ees);

 • kavatsusel müüa osa ettevõtte tegevusest või varadest, avaldades oma isikuandmed tegevuse või selle osa potentsiaalsele ostjale;

 • ettevõtte tegevuse või olulise osa varade müümisel kolmandatele isikutele.

Välja arvatud käesolevas privaatsuspoliitikas sätestatud juhtudel, ei edasta me teie isikuandmeid kolmandatele isikutele.

Privaatsuspoliitikas nimetatud vastuvõtjate või vastuvõtjate kategooriate loetelu võib muutuda, seega, kui soovite saada teavet oma isikuandmete vastuvõtjate muudatuste kohta, teavitage meid sellest selles privaatsuspoliitikas näidatud e-posti aadressil, märkides teemaks „Soovin saada teavet minu isikuandmete vastuvõtjate, nime, perekonnanime” muutumise kohta.

 1. Teie isikuandmete turvalisus

Teie isikuandmeid töödeldakse kooskõlas isikuandmete kaitse üldmääruses, Leedu Vabariigi isikuandmete kaitse seaduses ja muudes õigusaktides sätestatud nõuetega. Teie isikuandmete töötlemisel rakendame organisatsioonilisi ja tehnilisi meetmeid, mis tagavad isikuandmete kaitse juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, muutmise, avalikustamise ja muu ebaseadusliku töötlemise eest.

 1. Teie õigused

Selles jaotises anname teavet teie õiguste kohta seoses teie isikuandmete töötlemisega ja millal saate neid õigusi kasutada. Kui soovite lisateavet oma õiguste või nende kasutamise kohta, võtke meiega ühendust selles privaatsuspoliitikas esitatud e-posti aadressil.

Ettevõte annab teile põhjendamatu viivituseta, kuid mitte hiljem kui 1 (ühe) kuu jooksul alates taotluse saamisest teavet meetmete kohta, mis on võetud kasutusele pärast teie taotluse saamist seoses teie õiguste kasutamisega. Sõltuvalt taotluse keerukusest ja saadud taotluste arvust võib kõnealust tähtaega pikendada veel 2 (kahe) kuu võrra. Sel juhul teavitame teid 1 (ühe) kuu jooksul alates taotluse saamisest tähtaja pikendamisest ja selle põhjustest. Ettevõte keeldub teie õiguste kasutamisest ainult seaduses sätestatud juhtudel.

  1. Teie isikuandmetele juurdepääsuõigus

Soovime, et mõistaksite täielikult, kuidas me teie isikuandmeid kasutame, et teil ei tekiks ebamugavusi. Võite meiega igal ajal ühendust võtta, et küsida, kas me teie isikuandmeid töötleme. Kui me säilitame või kasutame teie isikuandmeid mis tahes viisil, on teil õigus neile juurde pääseda. Selleks esitage meile kirjalik taotlus selles privaatsuspoliitikas märgitud e-posti aadressil, kinnitage oma isik; ja sellise taotluse esitamisel järgige aususe ja mõistlikkuse põhimõtteid.

  1. Nõusoleku tagasivõtmise õigus

Kui olete andnud meile oma selgesõnalise nõusoleku oma andmete töötlemiseks, võite selle igal ajal tagasi võtta.

  1. Lisaõigused

Allpool leiate teavet täiendavate õiguste kohta, mida saate kasutada allpool kirjeldatud korras.

 1. Teil on õigus paluda meil parandada mis tahes ebatäpsused teie andmetes. Sellisel juhul võime paluda teil korrigeeritud teavet kinnitada.

 2. Teil on õigus paluda meil teie isikuandmed kustutada. Seda õigust kasutatakse isikuandmete kaitse üldmääruse (EL) 2016/679 artiklis 17 sätestatud juhtudel.

 3. Teil on õigus paluda meil piirata teie isikuandmete töötlemist või neid mitte töödelda:

 • ajavahemikuks, mis on vajalik teie isikuandmete täpsuse kindlakstegemiseks, kui esitate nõudeid andmete täpsuse kohta;

 • kui teie isikuandmete kogumine, säilitamine või kasutamine meie poolt on ebaseaduslik, kuid te otsustate andmete kustutamist mitte taotleda;

 • kui teie isikuandmed ei ole meile enam vajalikud, kuid teil on neid vaja juriidilise nõude koostamiseks, täitmiseks või kaitsmiseks;

 • ajavahemikuks, mis on vajalik, et teha kindlaks, kas meil on olulisem õiguslik alus teie isikuandmete töötlemise jätkamiseks, kui olete kasutanud oma õigust esitada vastuväiteid isikuandmete töötlemisele.

 1. Teil on õigus edastada andmeid, mida töödeldakse automatiseeritud vahenditega ja mille oleme saanud teilt teie nõusolekul või lepingu sõlmimise eesmärgil. Kui seda õigust kasutate, edastame koopia teie esitatud andmetest teie nõudmisel.

 2. Teil on õigus esitada vastuväiteid oma isikuandmete meiepoolsele kasutamisele vastavalt GDPR-i artiklile 21. Teil on õigus esitada vastuväiteid, kui teie isikuandmeid töödeldakse õigustatud huvi alusel (iga eespool nimetatud andmetöötluse eesmärgi puhul, mille alusel andmeid töödeldakse) või otseturunduse eesmärgil.

  1. Õigus nõuda lisateavet

Loodame, et mõistate, et on väga raske arutada kõiki võimalikke isikuandmete kogumise ja kasutamise viise. Püüame pakkuda võimalikult selget ja täielikku teavet ning kohustume seda privaatsuspoliitikat ajakohastama, kui isikuandmete kasutamise protsess muutub. Siiski, kui teil on küsimusi oma isikuandmete kasutamise kohta, vastame neile hea meelega või esitame mis tahes lisateavet, mida võime avaldada. Kui teil on konkreetseid küsimusi või te ei saa esitatud teabest aru, võtke meiega ühendust.

 1. Kaebused

Kui arvate, et teie kui andmesubjekti õigusi on rikutud ja/või võidakse rikkuda, võtke meiega kohe ühendust selles privaatsuspoliitikas näidatud e-posti teel. Tagame, et pärast teie kaebuse saamist võtame teiega mõistliku aja jooksul ühendust ja teavitame teid kaebuse uurimise käigust ja seejärel tulemusest.

Kui te ei ole uurimise tulemustega rahul, saate esitada kaebuse järelevalveasutusele - riiklikule andmekaitseinspektsioonile (www.vdai.lrv.lt).

 1. Vastutus

Te vastutate meile edastatud andmete konfidentsiaalsuse ning meile edastatud andmete täpsuse, õiguse ja täielikkuse eest. Kui teie esitatud andmed muutuvad, peate meid viivitamatult e-posti teel teavitama. Mingil juhul ei vastuta me teile tekitatud kahju eest, mis tuleneb sellest, et esitate ebaõigeid või mittetäielikke isikuandmeid või ei teavita meid muudatustest.

 1. Privaatsuspoliitika muudatused

Me võime seda privaatsuspoliitikat igal ajal uuendada või muuta. Kui soovite saada uuendatud privaatsuspoliitikat, palun teavitage meid punktis 2 toodud e-posti aadressil.Küpsise nimi

Andmetöötluse eesmärk

Loomise hetk

Kehtivusaeg

Küpsise olemus (nõutav, analüütiline, funktsionaalne, kaubanduslik)

Kasutatud andmed

Link kolmanda osapoole privaatsuspoliitikale


_ga - Google Analytics

Veebisaidi liikluse kohta teabe kogumine

Kohe pärast veebilehe avamist

2 aastat

Analüütiline

Püsivad identiteediandmed, nagu kliendi identiteedi ID, kasutaja identiteedi ID ja IP-aadress


https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

_gat - Google Analytics

Tellimuste arvu reguleerimine


Kohe pärast veebilehe avamist

10 min

Analüütiline

Püsivad identiteediandmed, nagu kliendi identiteedi ID, kasutaja identiteedi ID ja IP-aadress


https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

gid_Google Analytics

Jälgimise eesmärgil kasutajate eristamiseks

Kohe pärast veebilehe avamist

24 kuud

Analüütiline

Püsivad identiteediandmed, nagu kliendi identiteedi ID, kasutaja identiteedi ID ja IP-aadress


https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

_utma - Google analytics

Statistilise teabe kogumiseks veebisaitide liikluse kohta

Kohe pärast veebilehe avamist

2 aastat

Analüütiline

Püsivad identiteediandmed, nagu kliendi identiteedi ID, kasutaja identiteedi ID ja IP-aadress


https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

_utmz - Google analytics

Statistilise teabe kogumiseks veebisaitide liikluse kohta

Kohe pärast veebilehe avamist

6 kuud

Analüütiline

Püsivad identiteediandmed, nagu kliendi identiteedi ID, kasutaja identiteedi ID ja IP-aadress


https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

_hjSession{site_id}

Kasutaja tuvastamiseks tagab, et järgnevad päringud seansi aknas määratakse samale seansile

Kohe pärast veebilehe avamist

30 min

Analüütiline

Seadme IP-aadress, seadme ekraani suurus, seadme tüüp, brauseri teave, geograafiline asukoht (ainult riik), saidi eelistatud keel

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

PHPSESSID

Kasutatakse veebisaidi funktsionaalsuse realiseerimiseks (kasutaja seansi tuvastamiseks veebisaidil ja kasutaja tuvastamiseks)

Kohe pärast veebilehe avamist

Kuni brauseriakna sulgemiseni

Funktsionaalne

Kordumatu seansi ID


BX_USER_ID

Tuvastab unikaalse kasutaja, kes pole veebisaidiga ühendatud

Kohe pärast veebilehe avamist

10 m

Funktsionaalne

Kordumatu seansi ID

https://www.bitrix24.com/privacy/

_GRECAPTCHA

Seda küpsist kasutatakse inimeste automatiseeritud süsteemidest eristamiseks.


Kohe pärast veebilehe avamist

Kuni brauseriakna sulgemiseni

Funktsionaalne

IP- aadress Laaditud ressursid, sealhulgas laadid või pildid. Google'i konto teave kasutajale. Käitumine, nagu lehe kerimine, hiire liigutamine, linkide klõpsamine, vormide täitmisele kulunud aeg ja mallide kirjutamine.

https://developers.google.com/recaptcha/docs/faq

Muud kasutatud tööriistad/ teenused

Google Tag manager

See tööriist ei kasuta küpsiseid ega salvesta isikuandmeid, Google Tag Manager aktiveerib teised sildid, mis vajadusel andmeid koguvad. Lisateave: https://support.google.com/tagmanager/answer/9323295?hl=en.

Meta Pixel

Kasutatakse uuesti turundamise eesmärgil, st selleks, et saaksime teiega 180 päeva jooksul uuesti ühendust võtta ja näidata teile huvipõhiseid reklaame, kui külastate Facebooki või muid veebisaite, mis seda tööriista ka uuesti kasutavad. See tööriist kasutab HTTP-PÄIST, konkreetseid punkte, nupuvajutust, kohandatud väärtust, vormivälja nime andmeid, mis on salvestatud 180 päevaks. Lisateave Meta Pixel toimimise kohta https://www.facebook.com/business/help/742478679120153?id=1205376682832142 ja https://developers.facebook.com/docs/meta-pixel.

Linkedin Insight Tag

LinkedIn Insight Tag võimaldab teil koguda andmeid LinkedIni liikmete külastuste kohta veebisaidile, sealhulgas URL, viite-URL, IP-aadress, seadme ja brauseri omadused ning ajatempel. IP-aadressid kärbitakse või segatakse (kui neid kasutatakse LinkedIni liikmeteni jõudmiseks kõikides seadmetes) ja üksikisikute otsesed identifikaatorid eemaldatakse seitsme päeva jooksul, et tuvastada andmed pseudonüümi all. Ülejäänud pseudonümiseeritud andmed kustutatakse 180 päeva jooksul. Seda tööriista kasutatakse aruannete ja teatiste jaoks (mis ei tuvasta LinkedIni liikmeid) intermentide veebisaidi vaatajaskonna ja reklaamide toimivuse kohta. See tööriist võimaldab teil ka kuvada LinkedIni isikupärastatud reklaame oma saidil, kasutades neid andmeid ilma liiget tuvastamata. LinkedIn kasutab andmeid, mis ei tuvasta liikmeid, et parandada reklaamide sobitamist ja jõuda liikmeteni kõigis seadmetes. LinkedIni liikmed saavad kontrollida oma isikuandmete kasutamist reklaami eesmärgil oma LinkedIni konto seadetes. Lisateavet Linkedin Insight Tag 'i toimimise kohta leiate aadressilt https://www.linkedin.com/help/lms/answer/a427660/the-linkedin-insight-tag-frequently-asked-questions....